May 15, 2019

Popieram deklarację Koalicji Żywa Ziemia

Wspólna Polityka Rolna UE pochłania 40% unijnego budżetu i odgrywa ważną rolę we wspieraniu europejskich rolników. Jednakże jej efekty dla środowiska i jakości produkowanej żywności, a nawet dla samych rolników, są niezadowalające.

Nierówny podział środków finansowych (80% dotacji bezpośrednich otrzymuje 20% gospodarstw), w połączeniu z niezrównoważonymi celami tej polityki, doprowadził do intensyfikacji produkcji rolnej, powiększania się gospodarstw, uprzemysłowienia rolnictwa oraz zwiększonego zużycia nawozów chemicznych i pestycydów. WPR nie zapewniła też przyzwoitych dochodów europejskim rolnikom. Doprowadziło to do migracji ze wsi i utraty miejsc pracy i usług na obszarach wiejskich. Spowodowało utratę zasobów biologicznych i genetycznych, utratę różnorodności biologicznej, obniżenie jakości wody, pogorszenie żyzności gleby i erozję. Ta polityka znacząco przyczyniła się do zmiany klimatu. Ponadto wywarła druzgocący wpływ na systemy rolne krajów rozwijających się i doprowadziła do przyspieszonego wylesiania i niszczenia siedlisk.

Nie oznacza to jednak, że Wspólna Polityka Rolna UE (WPR) musi zostać zlikwidowana, ale musi zostać głęboko zreformowana, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom. Musimy przejść na zrównoważone ekologiczne systemy rolno-spożywcze (agroekologię), które chronią różnorodność biologiczną, środowisko oraz małe i średnie gospodarstwa rolne. WPR musi być spójna m.in. z unijną polityką klimatyczną i rozwojową, musi przekłada się na żywność dobrą dla zdrowia dostępną dla wszystkich i umożliwia rozwój społeczności wiejskich.

Zgadzając się z powyższą diagnozą, jako kandydat do Parlamentu Europejskiego zobowiązuję się działać w Parlamencie Europejskim na rzecz zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności:

  1. Będę działać na rzecz nowej zintegrowanej wspólnej polityki rolnej i żywnościowej, która rzeczywiście odpowie na nowe wyzwania: zmianę klimatu, zmniejszającą się różnorodność biologiczną i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.
  2. Będę działać na rzecz wsparcia dla nowych partycypacyjnych badań wśród rolniczych społeczności w państwach członkowskich, w tym w Polsce, które dostarczą konkretnych rozwiązań dla rolników, aby wprowadzić jak najbardziej ekologiczne metody produkcji rolnej.
  3. Będę działać na rzecz nowego prawodawstwa UE w sprawie nasion, które zachęci rolników do selekcji i wprowadzania do obrotu nasion ekologicznych.
  4. Będę działać, aby przyszła wspólna polityka rolna i żywnościowa uczyniła stosowanie praktyk promujących różnorodność i dobrostan zwierząt warunkiem dla wszelkich płatności bezpośrednich.
  5. Będę działać, aby przyszła wspólna polityka rolna i żywnościowa wprowadziła zakaz uprawy roślin GMO i stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych, zakaz rutynowego prewencyjnego stosowania antybiotyków i hormonów oraz wszelkiego rodzaju technologii, które zaburzają zrównoważony i odporny system rolny i żywnościowy.