April 30, 2019

Prawa LGBT to prawa człowieka!

25 kwietnia Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął tzw. uchwałę w sprawie LGBT. Wraz z lubelskim kołem Partii Zielonych wzywamy do uchylenia bezprawnej uchwały, która:
– łamie Konstytucję RP
– łamie Prawa Człowieka
– wykracza poza kompetencje organów samorządowych.

Pełna treść listu otwartego:

Szanowni Radni Wojewódzcy!
Szanowny Panie Wojewodo!

podejmując się działalności publicznej, pamiętajmy o przepisach Konstytucji RP, które chronią wszystkich obywateli RP, bez względu na wyznanie, czy orientację seksualną.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Powyższe zdania to nie polityczny manifest. To dosłowny cytat pięknego aktu prawnego, jakim jest Konstytucja Rzeczpospolitej! Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego szarga zasady ujęte w przedmiotowych przepisach na wiele sposobów.

Największym bezeceństwem jest tu postponowanie jednej grupy społecznej, która zrzesza grupy osób nie według jakichś ideologii, a wedle stanu faktycznego – ich orientacji seksualnej, ukształtowanej przez naturę. Zadaniem władzy publicznej, w tym Sejmiku, jest osoby te ochronić opieką i pozwolić im na prezentację swoich poglądów.

Drugą kwestią jest opieranie aktów uchwałodawczych o światopogląd religijny. Jest to rażące naruszenie przepisów Konstytucji. Sejmik nie jest organem, który opiera swojej działalności o zasady tej, czy innej religii, tylko o przepisy prawa.

Trzecią kwestią jest wynikający z Konstytucji obowiązek działania organów na podstawie prawa. Sejmik Województwa Lubelskiego nie posiada w przedmiotowym zakresie kompetencji prawnych, aby formułować tego rodzaju uchwały. Zwracam tu zatem uwagę, że zgodnie z art. 231§ 1 kodeksu karnego [Nadużycie funkcji], funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czwartą kwestią jest łamanie prawa międzynarodowego. Stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ z 7 marca 2012 jest sformułowane bardzo czytelnie: według Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka naszym obowiązkiem jest ochrona praw wszystkich ludzi na całym świecie. Głęboko zakorzenione homofobiczne i transfobiczne postawy, często w połączeniu z brakiem odpowiedniej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową narażają lesbijki, homoseksualistów oraz osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT) w różnym wieku i we wszystkich regionach świata na poważne łamanie praw człowieka.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o niezwłoczne uchylenie przedmiotowej uchwały z dn. 25 kwietnia 2019 i zapewnienie w dalszej działalności Sejmiku bezstronności światopoglądowej organu uchwałodawczego.

Podpisano:
Dorota Ozimek, współprzewodnicząca koła
Artur Mazur, współprzewodniczący koła
Maciej Bondyra, sekretarz koła

Do wiadomości:
Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek
Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego
Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bondar
Media lokalne i ogólnopolskie.